Green Cross Nederland

Privacy

Green Cross Nederland (hierna: GCNL), gevestigd aan Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GCNL gaat op vertrouwelijke en zorgvuldige manier om met uw persoonlijke informatie. Door middel van deze privacyverklaring willen we u informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden. Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de website en/of diensten van GCNL.

1. Over ons
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:
Green Cross Nederland
Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen
+31 40 7878787 (kantoor)

www.gcnl.nl

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
GCNL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht (voor de aanhef)
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Bankgegevens (m.b.t. donaties)

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
GCNL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- het verwerken en beheren van uw donatie;
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- fondsenwerving;
- het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen;
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- om goederen en diensten bij u af te leveren;
- GCNL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6. Grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. uw toestemming;
2. uitvoering van een overeenkomst met u;
3. wettelijke verplichting;
4. vervulling van een taak van algemeen belang;
5. gerechtvaardigd belang van GCNL of een derde.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
GCNL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GCNL) tussen zit.

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GCNL bewaart uw persoonsgegevens om de herkomst van onze inkomsten te analyseren en toekomstige marketingactiviteiten hierop af te stemmen. We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzameld hebben.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie: Persoonsgegevens t.b.v. nieuwsbrief, levering producten, informeren over events, etc.
Bewaartermijn: Zodra u zich afmeldt van onze nieuwsbrief wordt u direct verwijderd uit ons systeem.
Reden: Wij bewaren deze gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten/diensten.

Categorie: Persoonsgegevens met betrekking tot gemaakte donatie.
Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang als wettelijk is voorgeschreven.
Reden: Wij bewaren deze gegevens om uw donatie te kunnen verwerken en het mogelijk te maken dat u een donatie kunt doen.

Categorie: Persoonsgegevens t.b.v. contactformulier.
Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang als wettelijk is voorgeschreven of tot u ons verzoekt tot verwijdering van uw gegevens.
Reden: Wij bewaren uw gegevens om contact met u te kunnen onderhouden.

9. Delen van persoonsgegevens met derden
GCNL deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GCNL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt GCNL uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
- Hosting van onze website
- Boekhouder
- Mailservers
- Telefoondiensten
- Betaaldiensten
- Bezorgdiensten

Wij proberen uw gegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken. Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GCNL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GCNL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hiervoor verwijzen we naar ons cookiebeleid.

11. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GCNL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GCNL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GCNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via . GCNL heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen krijgen toegang tot persoonsgegevens;
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
- De website is gebouwd in een beveiligde omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van encryptie door middel van TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
- Alarmsystemen;
- Kluizen.

13. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wijzigingen zullen we publiceren op de website.